Fuglekassen

O

Levinas-tavle 03: "interioritet" - "interiority"

For a parallell in English press here.


Om jakta på eit ord, og kor langt det har ført - til no.

Det var her det begynte, med utdraget av Levinas-teksten, og her med det spesielle ordet utheva:

"Det frie menneske er henvist til den Annen, ingen kan redde seg uten de andre. Sjelens reserverte område lar seg ikke låse fra innsiden. Det var Den evige som "lukket over Noah Arkens dør" - det forteller en tekst i Genesis oss med bemerkelsesverdig presisjon. Hvorledes lukker døren seg i den stund menneskeheten går under? Finnes en tid - en time - da Syndfloden ikke truer? Det er denne umulige interioritet som desorienterer og reorienterer våre dagers humanvidenskaper. En umulighet som hverken metafysikken eller slutten på metafysikken lærer oss om. Adskillelsen mellom meg og Seg, den umulige selvreferanse, den umulige identitet. Ingen kan forbli i seg selv, menneskets menneskelighet, subjektiviteten, er ansvar for de andre, en ytterst sårbarhet. Å vende tilbake til selvet blir en endeløs avvei."

Heile utdraget finst på levinas 02 - og OBS! OBS! sjå også fotnotane der eg har notert resultatet av denne ord-jakta, på norsk, på Internett.

Så rann det i meg: Kva kan ordet heite på engelsk? Kunne det rett og slett vere "interiority", - eller gir eg meg no til å konstruere nye ord på engelsk!? Den engelske ordboka har ikkje "interiority", - berre "interior". Så kastar eg meg på nettet igjen og bere søkemotoren Google leite etter "ny-ordet" - og no altså på engelsk! Og min sann, det myldrar fram med lenkjer! Dermed så må eg tru at ordet "interiority" verkeleg finst på engelsk! Eg gjekk også ut med ei "etterlysing" på dei tre internasjonale postlistene eg er med på, og fekk fleire forslag og reaksjonar

Det er opplese og vedtatt at Levinas er "vanskeleg", at han visst ville vere det - for å ikkje kome med nokon fasit? Og da må ein prøve sjølv, her er eit forsøk:

Når eit menneske meiner å ha funne seg sjølv, har kome innanfor det inste gjerdet i seg sjølv der berre ein sjølv slepper inn, - så kjem ein til eit tomt hus, der er ingen heime. Ein har følgt ein endelaus avveg til den umoglege sjølvreferansen. Mitt eige sanne eg finst ikkje hos meg sjølv, men hos den Andre. Eg finst ikkje utan den Andre. Eg finst ikkje viss ikkje den Andre finst.


English parallel:

The chase was triggered off from a Levinas quotation in Norwegian. The clue line: "Det er denne umulige interioritet som desorienterer og reorienterer våre dagers humanvidenskaper." The whole quote on levinas 02 - "the free human is being left to the Other".

Neither my Norwegian wordbook nor my encyclopaedia could tell me anything about 'interioritet'. I made a search on Internet and actually found a couple of very different texts in "Scandinavian" where the word was used.

Then I got the idea: Could the word 'interioritet' in Norwegian be 'interiority' in English? (Rather risky business to construct a new word in a different language, - however, here I go!) And the search brought a hailstorm of URLs, also in English they were found in very different connections.

I also announced my search on three different newslists I am subscribing to.

And this is to thank you all for your positive and helpful replies!

My interactive essay on the "inverted birdbox" i.e. how to be a birdbox to myself i.e. how to hatch/find myself - has just been started. These days I am reading and meditating on texts of Havel and Levinas, and stirring the kettle where I am slowly heating a dream work.

PS. The "interiority" is about the vain return to yourself, to your own supposed identity, your "interiority" where there is nobody at home. Nobody can be staying in oneself. The human humanity is the responsibility fot the Other. Without the Other you are yourself nobody.


Hovudmeny:Fuglekassen               Del-meny: Levinas-tavle